Årsstämma 2023

Lime Technologies AB (publ):s årsstämma hölls den 26 april 2023 på Kungsbroplan 1 i Stockholm.

På stämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslöt om vinstutdelning till aktieägare om 2,80 kronor per aktie och att fredagen den 28 april 2023 är avstämningsdag för erhållande av vinstutdelning. Utbetalning görs genom Euroclear Sweden AB:s försorg och beräknas ske torsdagen den 4 maj 2023.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2022. Ersättningsrapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats www.lime-technologies.se.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse
Årsstämman beslöt att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2024 ska bestå av fem ledamöter.

Årsstämman beslöt om omval av Marléne Forsell, Erik Syrén och Lars Stugemo till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Årsstämman beslöt om val av Johanna Fagerstedt och Emil Hjalmarsson till styrelseledamöter intill slutet av årsstämman 2024.

Erik Syrén valdes som styrelsens ordförande för samma period.

Årsstämman antecknade att Martin Henricson (nuvarande styrelseordförande) och Malin Ruijsenaars (nuvarande styrelseledamot) beslutat att inte ställa upp för omval till årsstämman 2023.

Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslöt att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 215 000 kronor (1 215 000 kronor föregående år), varav 375 000 kronor (375 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 210 000 kronor (210 000 kronor) till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Årsstämman beslöt även att ett tillkommande arvode till ledamöterna i revisionsutskottet för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 90 000 kronor (90 000 kronor), varav 60 000 kronor (60 000 kronor) till ordföranden och 30 000 kronor (30 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet.

Årsstämman beslöt att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor
Årsstämman beslöt om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Huvudansvarig revisor är Ola Bjärehäll.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024 besluta om emission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet är begränsat till tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om införande av ett aktiesparprogram samt emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett aktiesparprogram enligt vilket samtliga anställda i koncernen sammanlagt kan erhålla högst 68 160 aktier i Bolaget, förutsatt att de förvärvar sparaktier från den 1 juni 2023 till den 31 maj 2024, behåller sina aktier och fortsatt är anställda i koncernen under sparperioden samt att Lime Technologies finansiella mål uppnås. För att säkerställa leverans av aktier enligt aktiesparprogrammet beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 68 160 teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna i aktiesparprogrammet. Om samtliga 68 160 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av 68 160 nya aktier uppstår en utspädningseffekt om cirka 0,5 procent (beräknat på antalet aktier vid tidpunkten för kallelsen till stämman).