Framåtblickande information

Limes finansiella mål som anges ovan utgör framåtblickande information. De finansiella målen baseras på ett antal antaganden rörande bland annat utvecklingen av Limes bransch, verksamhet, verksamhetsresultat och finansiella ställning. Limes verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, samt utvecklingen för den bransch och den makroekonomiska miljö i vilken Lime verkar, kan skilja sig väsentligt och bli sämre än vad Lime antog när de finansiella målen sattes upp. Som en följd därav omfattas Limes förmåga att nå de finansiella målen av osäkerhet och eventualiteter, varav vissa är utanför bolagets kontroll, och det finns ingen garanti för att Lime kan nå målen eller att Limes finansiella ställning eller rörelseresultat inte kommer att skilja sig väsentligt från de finansiella målen.