#1 Främja digitalisering

Teknisk innovation är avgörande för att lösa såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar på ett hållbart sätt. Samtidigt innebär ökad digitalisering nya utmaningar kopplade till informationssäkerhet.

Vi satsar bland annat på…

• Forum som ökar attraktiviteten för teknologisektorn bland studerande
• Effektivare arbete för ideella organisationer via tillgång till våra produkter
• Informationssäkerhet i framkant

#2 Informationssäkerhet och skydd av persondata

Limes kärnverksamhet bygger på att samla företags kunddata i ett och samma system. Med ökade krav på personuppgiftshantering och alltmer sofistikerade försök till dataintrång, ställer detta minutiösa krav på säkerheten.

Vi satsar bland annat på…

• Skräddarsydd, obligatorisk utbildning av personalen
• Möjlighet till flexibel datalagring
• Att Lime är ISO 27001-certifierade

#3 Attrahera och behålla personal

Som snabbväxande innovationsföretag är vi beroende av att attrahera kompententa medarbetare som bidrar med olika bakgrund och perspektiv. Lime verkar för en sund, värderingsdriven kultur präglad av omtanke, delaktighet och jämställdhet.

Vi satsar bland annat på…

• Objektiva interna rekryteringsrutiner och mätningar för anonymiserad screening
• Utbildning i omedveten partiskhet (”unconscious bias”)
• Långsiktigt mål: 40 – 60 % kvinnor på alla avdelningar och marknader

#4 Minskad klimatpåverkan

Som tjänsteföretag ligger Limes primära klimatpåverkan inom tre områden – energiförbrukning för datalagring, hårdvara och tjänsteresor. Samtidigt har vi möjlighet att påverka klimatet i en positiv riktning genom att få våra kunder att effektivisera sitt arbete i ett och samma verktyg.

Vi satsar bland annat på…

• Klimatsmart IT: förlängd livslängd på datorer, mobiler och servrar, minskad elförbrukning från lokal datalagring
• Investeringar i solcellsparker, nya el- och hybridbilar, laddstolpar och energisnåla molnlösningar
• Klimatsmarta inköp och leverantörskedjor