Revisor & revisionsutskott

Styrelsen för Lime har utsett ett revisionsutskott i syfte att ge arbetet med redovisning och revision ett särskilt forum. Revisionsutskottet ska:

  • övervaka Limes finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet,
  • med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering,
  • hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll,
  • hålla sig informerad om resultatet av revisionen och om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft,
  • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision, och
  • biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

 

Revisor – Ola Bjärehäll, PwC

Årsstämman 2023 valde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor fram till årsstämman 2024.

Sedan maj 2018 är Ola Bjärehäll huvudansvarig revisor för bolaget. Ola Bjärehäll är auktoriserad revisor och medlem i FAR (den svenska branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare).