Intern kontroll

Lime har inrättat en rutin för intern kontroll som syftar till att uppnå en effektiv organisation som når de målsättningar som har satts upp av styrelsen. Denna rutin innefattar säkerställanden av att bolagets verksamhet bedrivs korrekt och effektivt, att lagar och regler efterlevs samt att den finansiella rapporteringen är korrekt och tillförlitlig och i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Lime har valt att strukturera arbetet med intern kontroll i enlighet med så kallade COSO-ramverket, vilket innefattar följande moment: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning och uppföljning.

 

Kontrollmiljö

Koncernens kontrollmiljö är baserad på arbetsfördelningen mellan styrelse, styrelseutskott och verkställande direktör samt de värderingar som styrelsen och koncernledningen kommunicerar och arbetar utifrån. För att behålla och utveckla en väl fungerande kontrollmiljö, för att följa tillämpliga lagar och regler och för att koncernens önskade sätt att bedriva verksamheten ska efterlevas i hela koncernen har styrelsen, som ytterst ansvarigt organ, fastställt ett antal grundläggande dokument av betydelse för riskhantering och den interna kontrollen vilka består av styrdokument, policyer, rutiner och instruktioner. Bland dessa dokument ingår bland annat styrelsens arbetsordning, instruktioner för den verkställande direktören, instruktioner för den ekonomiska rapporteringen, koncernens uppförandepolicy, kommunikationspolicy och insiderpolicy.

Policyer, rutinbeskrivningar och instruktioner distribueras till berörda anställda i koncernen och undertecknas av sådan personal genom koncernens complianceportal. Anställda är skyldiga att följa koncernens uppförandepolicy och insiderpolicy liksom att regelbundet genomföra relevanta tester för att säkerställa att de känner till innehållet i relevanta policyer, rutinbeskrivningar och instruktioner.