Bolagsordning

En bolagsstämma i Bolaget antog den 16 oktober 2018 följande bolagsordning.

 

§ 1. Firma

Bolagets firma är Lime Technologies AB (publ).

 

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm kommun. Bolagsstämma får även hållas i Lunds kommun.

 

§ 3. Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller genom dotterbolag, utveckla, sälja, implementera och förvalta mjukvara, företrädesvis avseende kund- och säljstöd, samt därmed förenlig verksamhet.

 

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

 

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 12 500 000 stycken och högst 50 000 000 stycken.

 

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor utan revisorssuppleant.

 

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse skett.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

 

§ 9. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om:
  • Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  • Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  • Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
  • Fastställande av antal styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer.
  • Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
  • Val till styrelsen och, i förekommande fall, av revisor.
  • Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

 

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari–31 december.

 

§ 11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.