Riskbedömning

Lime har upprättat en rutin för riskbedömning som innebär att bolaget årligen genomför en riskanalys och riskbedömning. Enligt denna rutin är risker är identifierade och kategoriserade i följande fyra områden:

  • Strategiska risker
  • Operationella risker
  • Finansiella risker
  • Efterlevnadsrisker

Limes målsättning med riskanalysen är att identifiera de största riskerna som kan hindra bolaget från att nå sina mål eller fullfölja sin strategi. Målsättningen är även att utvärdera dessa risker baserat på sannolikheten att de uppkommer under kommande perioder samt i vilken mån riskerna skulle kunna påverka bolagets målsättningar om de skulle inträffa.

Kontrollaktiviteter

Lime har etablerat en riskhanteringsprocess som innefattar ett antal nyckelkontroller av sådant som måste vara etablerat och fungera i riskhanteringsprocesserna. Kontrollkraven är ett viktigt verktyg och instrument som möjliggör för bolagets styrelse att leda och utvärdera information från koncernledningen samt att ta ansvar för identifierade risker.