Ersättningsutskott

Limes styrelse har beslutat att styrelsen i dess helhet ska fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning annars hade utförts av ett särskilt inrättat ersättningsutskott. Detta innebär att styrelsen ska:

  • bereda beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen,
  • följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar, och
  • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.