Bolagsstyrning

Lime Technologies AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen grundar sig huvudsakligen på svensk lag, främst aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning samt interna policyer och instruktioner. I och med upptagandet till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm kommer Lime även att tillämpa bl.a. Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning (Koden).


Svensk kod för bolagsstyrning

Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad. Den anger en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagen och andra reglers minimikrav. Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Det innebär att bolaget inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i Koden utan kan välja andra lösningar som bedöms bättre svara mot omständigheterna i det enskilda fallet, förutsatt att bolaget öppet redovisar varje sådan avvikelse, beskriver den lösning som bolaget har valt i stället samt anger skälen för detta. Lime kommer att tillämpa Koden från och med tidpunkten för upptagandet till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Bolaget kommer att redogöra för eventuella framtida avvikelser från Koden i dess bolagsstyrningsrapport.