Årsstämma 2024

Lime Technologies AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 25 april 2024 klockan 17.30 på Kungsbroplan 1 i Stockholm.

  Rätt att delta och anmälan

  Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

  • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 april 2024, alternativt om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast torsdagen den 19 april 2024, och
  • anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast torsdagen den 19 april 2024.

  Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras den 21 mars 2024.

  En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämman ska begära detta skriftligen hos Limes styrelse, senast en vecka före kallelsens utfärdande.

  Kontakt

  Lime Technologies AB (publ),
  Att. Årsstämma,
  Sankt Lars väg 46,
  222 70 Lund

  Eller via email:
  ir@lime.tech