Årsstämma 2024

Lime Technologies AB (publ):s årsstämma hölls den 25 april 2024 på Kungsbroplan 1 i Stockholm.

På stämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslöt om vinstutdelning till aktieägare om 3,50 kronor per aktie att utbetalas i två delar om 1,75 kronor vid vardera tillfälle. Årsstämman beslöt att den 29 april 2024 är avstämningsdag för erhållande av den första utdelningsdelen och att den 29 oktober 2024 är avstämningsdag för erhållande av den andra utdelningsdelen. Utbetalning görs genom Euroclear Sweden AB:s försorg. Utbetalning av den första utdelningsdelen beräknas ske den 3 maj 2024 och utbetalning av den andra utdelningsdelen beräknas ske den 1 november 2024.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Framläggande av ersättningsrapport för godkännande

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2023. Ersättningsrapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats www.lime-technologies.se.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse

Årsstämman beslöt att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2025 ska bestå av fem ledamöter.

Årsstämman beslöt om omval av Erik Syrén, Johanna Fagerstedt, Marlene Forsell, Lars Stugemo och Emil Hjalmarsson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Erik Syrén omvaldes som styrelseordförande för samma period.

Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslöt att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 215 000 kronor (1 215 000 kronor föregående år), varav 375 000 kronor (375 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 210 000 kronor (210 000 kronor) till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Årsstämman beslöt även att ett tillkommande arvode till ledamöterna i revisionsutskottet för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 90 000 kronor (90 000 kronor), varav 60 000 kronor (60 000 kronor) till ordföranden och 30 000 kronor (30 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet.

Årsstämman beslöt att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor

Årsstämman beslöt om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Huvudansvarig revisor är Ola Bjärehäll.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslöt om att anta riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Dessa riktlinjer finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.lime-technologies.se. De nya riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är i stort sett oförändrade från de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2022. Dock höjdes den maximala rörliga ersättningen för vissa ledande befattningshavare från tjugofem till trettiofem procent i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2025 besluta om emission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet är begränsat till tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.