Riskhantering

Riskbedömning

Lime har upprättat en rutin för riskbedömning som innebär att bolaget årligen genomför en riskanalys och riskbedömning. Enligt denna rutin är risker är identifierade och kategoriserade i följande fyra områden:

  • Strategiska risker
  • Operationella risker
  • Finansiella risker
  • Efterlevnadsrisker

Limes målsättning med riskanalysen är att identifiera de största riskerna som kan hindra bolaget från att nå sina mål eller fullfölja sin strategi. Målsättningen är även att utvärdera dessa risker baserat på sannolikheten att de uppkommer under kommande perioder samt i vilken mån riskerna skulle kunna påverka bolagets målsättningar om de skulle inträffa.

Varje enskild risk har en så kallad riskägare. Denna riskägare har mandat och ansvar att säkerställa att åtgärder och kontroller är upprättade och implementerade. Riskägaren är också ansvarig för att bevaka, följa upp och rapportera förändringar i koncernens riskexponering mot identifierade risker.

Identifierade risker rapporteras till styrelsens revisionsutskott av koncernledningen. Revisionsutskottet utvärderar sedan koncernens riskhanteringssystem, inklusive riskbedömningar, i en årlig riskrapport i vilken de tio största riskerna granskas i detalj. Syftet med detta förfarande är att säkerställa att väsentliga risker hanteras och att kontroller som motverkar identifierade risker är implementerade.

Kontrollaktiviteter

Lime har etablerat en riskhanteringsprocess som innefattar ett antal nyckelkontroller av sådant som måste vara etablerat och fungera i riskhanteringsprocesserna. Kontrollkraven är ett viktigt verktyg och instrument som möjliggör för bolagets styrelse att leda och utvärdera information från koncernledningen samt att ta ansvar för identifierade risker.

Lime fokuserar på att kartlägga och utvärdera de största riskerna relaterade till finansiell rapportering för att säkerställa att koncernens rapportering är korrekt och tillförlitlig. Ett exempel är på en sådan kontroll är att koncernen regelbundet gör en nedskrivningsprövning av koncernens immateriella tillgångar i syfte att bedöma avkastning och potentiellt nedskrivningsbehov.