Revisorer

Beslöts om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Sedan maj 2018 är Ola Bjärehäll huvudansvarig revisor för bolaget. Ola Bjärehäll är auktoriserad revisor och medlem i FAR (den svenska branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare).

Under räkenskapsåret 2020 uppgick den totala ersättningen till bolagets revisorer till 991 000 SEK (varav 322 000 SEK var hänförligt till moderbolaget) varav 971 000 SEK avsåg tjänster relaterade till revision (varav 322 000 SEK hänförligt till moderbolaget).