Revisorer

Beslöts om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Sedan maj 2018 är Ola Bjärehäll huvudansvarig revisor för bolaget. Ola Bjärehäll är auktoriserad revisor och medlem i FAR (den svenska branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare).

Under räkenskapsåret 2019 uppgick den totala ersättningen till bolagets revisor till 1 255 000 SEK (varav 395 000 SEK var hänförligt till moderbolaget) varav 1 185 000 SEK avsåg tjänster relaterade till revision (varav 325 000 SEK var hänförligt till moderbolaget).