Finansiella mål

Lime har som målsättning att på medellång sikt uppnå en årlig nettoomsättningstillväxt överstigande 18 procent och en årlig EBITA marginal överstigande 25 procent. Målsättningen avseende kapitalstrukturen är att nettoskulden, exklusive leasingskulder, i förhållande till EBITDA ska vara mindre än 2,5. Lime avser att dela ut tillgängligt kassaflöde med hänsyn till bolagets skuldsättning och framtida tillväxtmöjligheter, inklusive förvärv. Utdelning förväntas motsvara minst 50 procent av nettovinsten.

Limes finansiella mål som anges ovan utgör framåtblickande information. De finansiella målen baseras på ett antal antaganden rörande bland annat utvecklingen av Limes bransch, verksamhet, verksamhetsresultat och finansiella ställning. Limes verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, samt utvecklingen för den bransch och den makroekonomiska miljö i vilken Lime verkar, kan skilja sig väsentligt och bli sämre än vad Lime antog när de finansiella målen sattes upp. Som en följd därav omfattas Limes förmåga att nå de finansiella målen av osäkerhet och eventualiteter, varav vissa är utanför bolagets kontroll, och det finns ingen garanti för att Lime kan nå målen eller att Limes finansiella ställning eller rörelseresultat inte kommer att skilja sig väsentligt från de finansiella målen.