Valberedning

Valberedningen ska bestå av de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti året innan årsstämman hålls.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman.

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen genom att skicka sådana förslag till valberedning@lime.tech senast sex veckor innan årsstämman.