Årsstämma 2021

Lime Technologies AB (publ), org.nr 556953-2616, håller årsstämma tisdagen den 27 april 2021. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt ska använda ett särskilt formulär för poströstning. Formuläret för poströstning finns tillgängligt nedan. Komplett formulär skickas med post till Computershare AB, ”Lime Technologies Årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm, eller via e-post till info@computershare.se, och ska vara Computershare AB tillhanda senast måndagen den 26 april 2021. Formuläret gäller också såsom anmälan till stämman. Aktieägare kan även rösta med BankID.

För att få delta i årsstämman genom att avge poströst måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 21 april 2021.

Komplett kallelse, inklusive fullständig instruktioner för hur man röstar, samt relaterade dokument återfinns nedan.

Vid eventuella frågor rörande årsstämman, vänligen kontakta: Magnus Hansson, CFO, på +46 46 270 48 00.